Regulamin – 08.03.2020

REGULAMIN

Zawodów na orientację „RAJD LICZYRZEPY”

07 MARCA 2020

1.   CELE RAJDU
„Rajd Liczyrzepy”  (zwany dalej Rajdem) jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym. Celami Rajdu  są:
– popularyzacja sportu oraz imprez na orientację jako sposobu spędzania wolnego czasu,
– upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki,
– ukazanie uczestnikom walorów krajobrazowych i turystycznych Dolnego Śląska,
– sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację.

2.  ORGANIZATOR
Organizatorem Rajdu jest Klub Sportowy „Artemis”
Strona internetowa Rajdu:  rajdliczyrzepy.pl .

3.  ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik biura: Alicja Wojtala
Sędzia główny: Jarosław Wieczorek
Budowniczy tras pieszych i rowerowych: Jarosław Wieczorek

4.   TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się w dniu 07 marca 2020 r. na Dolnym Śląsku.
Baza Rajdu: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Poniatowskiego 22, 55–120 Oborniki Śląskie

5.     KATEGORIE STARTOWE I LIMITY CZASU
Zawody rozgrywane są na następujących trasach:
a) pieszych:
– TP 50 trasa piesza z limitem czasu 8 h, kolejność potwierdzania PK dowolna, formuła rozgrywania – rogaining, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),
– TP 25 trasa piesza z limit czasu 5 h, kolejność potwierdzania PK dowolna, formuła rozgrywania – rogaining, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),

b) rowerowych:
– TR 100 trasa rowerowa z limit czasu 9 h, kolejność potwierdzania PK dowolna, formuła rozgrywania – rogaining, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),
– TR 50 trasa rowerowa z limit czasu 5 h, kolejność potwierdzania PK dowolna, formuła rozgrywania – rogaining, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa),

c) Rekreacyjnej – trasa o długości 10-15 km, limit czasu 6 h, kolejność potwierdzania PK dowolna. Trasę można pokonywać pieszo, rowerem, na hulajnodze, z psem, na koniu, z wózkiem i korzystając z innych przedmiotów nie posiadających silnika.

6.    KLASYFIKACJA W PUCHARZE POLSKI
Trasa piesza (TP 50) Rajdu Liczyrzepy zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację na dystansie 50 km.
Trasa rowerowa (TR 100) Rajdu Liczyrzepy zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

7.    ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA i KLASYFIKACJI
Szczegółowe zasady współzawodnictwa i klasyfikacji zostaną określone i opublikowane w osobnym dokumencie najpóźniej na miesiąc przed startem Rajdu.

8.  WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
1. Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas,
– folia NRC (koc ratunkowy),
– telefon komórkowy,
– widoczne elementy odblaskowe na ubraniu,
– sprawny rower (trasy rowerowe).

2. Wyposażenie zalecane:
– apteczka pierwszej pomocy,
– oświetlenie białe, np. czołówka,
– oświetlenie tylne czerwone (trasy rowerowe),
– zapasowe baterie,
– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
– ubezpieczenie NNW,
– kask rowerowy (trasy rowerowe)
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

9.   UCZESTNICTWO I  ZGŁOSZENIA
1) Uczestnikiem może być osoba, która:
a) wypełni formularz dostępny na stronie www.rajdliczyrzepy.pl lub zgłosi się w biurze Rajdu,
b) podpisze oświadczenie o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność,
c) dokona opłaty startowej – przelewem na konto Organizatora lub w gotówce w bazie Rajdu,
2) Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto wskazane w niniejszym regulaminie.
3) Zespół zgłaszający się na trasę Rekreacyjną zobowiązany jest o zgłoszenie osobno każdego z Uczestników z podaniem tej samej nazwy zespołu.
4) Osoby w wieku 16-18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Rajdzie.
5) Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą wziąć udział w Rajdzie pod opieką osoby, która ukończyła 21 roku życia.
6) Zgłoszenia na Rajd do dnia 04 marca 2020 r. można dokonać poprzez formularz na stronie internetowej www.pmno.pl lub stronie internetowej Rajdu (dla Trasy Rekreacyjnej). Po tym terminie można się zgłosić w bazie Rajdu tylko po uzgodnieniu z organizatorem. W takich przypadkach nie gwarantujemy pełnych świadczeń, w szczególności: map dla poszczególnych tras, kart startowych i ciepłego posiłku po zakończeniu Rajdu.

10.  OPŁATA STARTOWA
1) Opłata za udział jednej osoby na trasach pieszych (TP)  i rowerowych (TR) wynosi:

Trasydo 10.02.2020 r.11.02-02.03.2020 r.03-05.03.2020 r.
lub w bazie Rajdu
TP2540 zł50 zł60 zł
TP5050 zł60 zł70 zł
TR5040 zł50 zł60 zł
TR10050 zł60 zł70 zł

W przypadku trasy Rekreacyjnej wpisowe dla całego zespołu (otrzymuje się 2 sztuki mapy dla tej trasy, 1 sztukę karty startowej, maksymalnie dwa ciepłe posiłki na zakończenie Rajdu w przypadku zgłoszenia zespołu składającego się dwóch lub więcej osób)* wynosi:

Trasado 10.02.2020 r.11.02-02.03.2020 r.03-05.03.2020 r.
lub w bazie Rajdu
Trasa Rekreacyjna40 zł50 zł60 zł

*- możliwe jest zamówienie większej liczby posiłków po wcześniejszym przekazaniu informacji Organizatorom – koszt dodatkowego posiłku wynosi 10 zł/szt

Opłatę startową należy wpłacić przelewem bankowym na konto:
Jarosław Wieczorek
15 1870 1045 2078 1207 6118 0001
Tytuł: Rajd Liczyrzepy + [trasa, np TP50] + [imię i nazwisko uczestnika]

2) W przypadku wpłaty wpisowego po 04.03.2020 r., prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu. Jednak w takich przypadkach nie gwarantujemy pełnych świadczeń, w szczególności: map dla poszczególnych tras, kart startowych i ciepłego posiłku po zakończeniu Rajdu.
3) Zwrot wpisowego przysługuje w przypadku odwołania Rajdu przez Organizatora, przed rozpoczęciem Rajdu.
4) Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Rajdzie i zgłosi to wysyłając e-mail na adres rajdliczyrzepy@gmail.com do dnia 20.02.2020 r. ma prawo do zwrotu wpłaconego wpisowego pomniejszonego o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.
Rezygnacja z udziału w Rajdzie wysłana na inny adres e-mailowy lub wysłana po wskazanym wyżej terminie lub zgłoszona w bazie Rajdu nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
5) Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tę zmianę e-mailem na adres rajdliczyrzepy@gmail.com do dnia 04.03.2020 r. ma prawo do takowej zmiany trasy.
W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie opłata startowa jest wyższa, będzie należało dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty opłaty startowej według stawki płatnej na dzień wpłaty opłaty startowej przez uczestnika.
W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata startowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.
Informacje o zmianie trasy wysłane na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.
6) Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w rajdzie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres rajdliczyrzepy@gmail.com do dnia 04.03.2020 r. ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.
Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.

11. PROGRAM RAJDU
Piątek 06.03.2020 r.
18:00 – otwarcie bazy Rajdu
20:00-23:00 – praca biura Rajdu

Sobota 07.03.2020 r.
od 6:30 – praca biura Rajdu
7:40 – odprawa trasy TR100
8:00 – start trasy TR100
8:10 – odprawa trasy TP50
8:30 – start trasy TP50
9:10 – odprawa trasy TR50
9:30 – start trasy TR50
9:40 – odprawa trasy TP25
10:00 – start trasy TP25
10:45 – odprawa trasy Rekreacyjnej
11:00 – start trasy Rekreacyjnej
14:30 – limit czasu trasy TR50
15:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TR50
15:00 – limit czasu trasy TP25
16:00 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP25
16:30 – limit czasu trasy TP50
17:30 – koniec limitu spóźnień dla trasy TP50
17:00 – koniec limitu czasu trasy Rekreacyjnej
17:00 – limit czasu trasy TR100
18:00 – koniec limitu spóźnień dla trasy TR100

Niedziela 08.03.2020 r.
do 10:00 – opuszczenie bazy Rajdu

12.   ŚWIADCZENIA STARTOWE
W ramach wpisowego Organizator zapewnia:
– możliwość uczestnictwa w Rajdzie,
– dwa noclegi w bazie Rajdu w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę/matę/materac),
– kartę startową oraz numer startowy,
– mapę z zaznaczonymi PK,
– dostęp do pryszniców i toalet w bazie Rajdu,
– ciepły posiłek po zakończeniu Rajdu,
– wrzątek do celów spożywczych,
– inne materiały w miarę napływu świadczeń.

13. NAGRODY
Pamiątkowe statuetki otrzymają uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – III na trasach TP25, TP50, TR50 i TR100 z uwzględnieniem podziału na kategorie kobiet i mężczyzn.

Wręczenie statuetek dla danej trasy nastąpi do godziny po pojawieniu się wszystkich nagradzanych z danej trasy Uczestników.

14.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych czynników uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras Rajdu lub jego odwołanie.
2) Udział w Rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
3) Obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu (z wyjątkiem roweru na trasach TR).
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach.
4) Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie Organizatorowi zakończenia udziału w Rajdzie nie później niż godzinę po zakończeniu limitu czasu dla trasy na której startuje, w jeden z poniższych sposobów:
a) poprzez zameldowanie się w bazie Rajdu ,
b) telefonicznie sędziemu głównemu (numer telefonu będzie podany na mapie).
5) Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom przez innych uczestników, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
6) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie Rajdu.
7) Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
8) Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych oraz przepływania przez ewentualne rzeki czy jeziora.
9) Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
10) Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą odpłatnie przewieźć uczestników do bazy Zawodów. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.
11) Na Rajdzie obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu lub jazdy rowerem innym uczestnikom Rajdu, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń PK oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności na PK jest niedozwolone i karane będzie dyskwalifikacją.
12) Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy przy nawigacji jest zabronione i będzie karane dyskwalifikacją. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po Rajdzie oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości). Ewentualne protesty dotyczące sytuacji mających miejsce w trakcie Rajdu można składać Sędziemu Głównemu do godziny po zakończeniu limitu czasu danej trasy. Protesty zostaną rozpatrzone w przeciągu 1 godziny od ich złożenia, po czym zostaną ogłoszone wstępne wyniki Rajdu.
13) Uczestnicy mają prawo zgłaszać protesty dotyczące wyników Rajdu przez 3 dni od momentu ukazania się wyników na stronie internetowej Rajdu. Po rozpatrzeniu protestów zgłoszonych do wyników Rajdu, wyniki uznane będą za ostateczne.
14) Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.
15) Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
16) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
a) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Klub Sportowy Artemis z siedzibą we Wrocławiu (ul. Drzewieckiego 45/2, 54-129 Wrocław), którego przedstawicielem jest Jarosław Wieczorek.
b) Inspektorem ochrony danych dotyczących Uczestników Rajdu Liczyrzepy Jarosław Wieczorek (e-mail: jarek.wieczorek@gmail.com).
c) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Rajdzie Liczyrzepy.
d) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
e) Dane wszystkich Uczestników w wersji podstawowej (imię, nazwisko, miasto, klub/drużyna, numer startowy, informacja o uiszczeniu opłaty startowej, wynik zawodów) będą publikowane na stronie Rajdu Liczyrzepy. Natomiast dane Uczestników startujących na trasach zaliczanych do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację i Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację (wskazane w pkt. 6 niniejszego Regulaminu) mogą być udostępniane w pełnej formie Organizatorom tych Pucharów.
f) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
17) Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
18) Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Klub Sportowy Artemis.
19) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy.
20) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja kierownika Rajdu jest decyzją ostateczną.
21) Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
22) Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika